Welkom

login

De Raad van Kerken wil met een christelijke benadering een bijdrage leveren aan het welzijn van mensen in de samenleving. Ook wil de Raad de “oecumenische dialoog” tussen lidkerken onderling en de contacten met andere kerken en geloofsgemeenschappen bevorderen. Daarnaast is er ook duidelijk aandacht voor ontmoetingen met mensen van andere religies.

Pinksteren 2022
Noodopvang Leusden

 

Uw giften zijn welkom op rekeningnummer NL08 RABO 0310 6202 95 van de Raad van Kerken Leusden. Hartelijk dank!